Testamenten

 

De wet bepaalt aan wie uw nalatenschap toekomt bij uw overlijden. Dit wordt de ‘wettelijke erfopvolging’ genoemd. In sommige gevallen wenst u (een deel van) uw vermogen na te laten aan een derde die bij uw overlijden niet automatisch zou erven of aan een liefdadigheidsinstelling (stichting, vzw ...). Hiertoe zal u een testament moeten opstellen.

Er zijn verschillende vormen van testamenten: het eigenhandig testament, het authentiek testament (gedicteerd aan een notaris) of het internationaal testament.

Het is sterk aanbevolen om inlichtingen in te winnen bij een notaris om na te gaan of uw testament beantwoordt aan de vormregels én aan een aantal inhoudelijke regels. Zo kan het zijn dat uw wens doorkruist wordt door de wet. Sommige erfgenamen (reservataire erfgenamen) zijn namelijk beschermd en hebben recht op een welbepaald minimumgedeelte van uw vermogen (de reserve). U moet er dus voor zorgen dat de rechten die u aan iemand toekent niet groter zijn dan het beschikbaar deel van uw nalatenschap.

Het testament biedt in sommige gevallen eveneens de mogelijkheid om de successierechten te verminderen, bijvoorbeeld via de techniek van het duolegaat of door een deel van uw vermogen na te laten aan uw kleinkinderen.

Het duolegaat is vooral interessant voor een persoon die geen afstammelingen of echtgeno(o)t(e) heeft.

Ten slotte is het aanbevolen om het testament toe te vertrouwen aan uw notaris teneinde het te bewaren en om ervoor te zorgen dat het testament bij uw overlijden tijdig teruggevonden wordt.