Nalatenschappen 

 

Een dierbare heeft u verlaten en u bent zijn erfgenaam of legataris? Uw echtgenoot is overleden en uw huwelijkscontract bevat specifieke bepalingen ten uwen gunste? U wenst geholpen te worden bij het opstellen van de aangifte van nalatenschap, de betaling van de aan de staat verschuldigde rechten en de deblokkering van uw banktegoeden? Uw notaris kan u bij al deze zaken helpen. Vooreerst zal hij bij het Centraal Register van Testamenten nagaan of de overledene een testament heeft nagelaten en, indien dit het geval is, zal hij de inhoud daarvan meedelen aan de betrokken personen.

De notaris zal vervolgens de akte van erfopvolging opstellen waarin hij de erfopvolging van de overledene zal opnemen. Dit document zal vervolgens naar de banken worden gestuurd, teneinde de rekeningen en de eventuele bankkluis van de overledene te deblokkeren.

Alvorens deze akte te kunnen opstellen, zal de notaris fiscale, sociale en eventueel btw-gerelateerde opzoekingen moeten doen tegen de overledene en zijn erfgenamen.

De notaris zal binnen de wettelijk vastgestelde termijn de aangifte van nalatenschap indienen. Deze zal in het actief alle roerende en onroerende goederen van de overledene, gewaardeerd op de dag van zijn overlijden, vermelden en in het passief de ziekenhuisfacturen, diverse verbruiksfacturen (water, gas, elektriciteit, telefoon ...) en de uitvaartkosten (begrafenis, koor, bloemen, receptie na de ceremonie, grafmonument ...).

Na de ondertekening van deze aangifte van nalatenschap door de erfgenamen zal de notaris deze naar de bevoegde fiscale administratie sturen die het bedrag van de door de erfgenamen verschuldigde successierechten zal bepalen.