Schenkingen

 

 

U wenst tijdens uw leven een deel van uw vermogen over te dragen om de successierechten voor uw erfgenamen te verlagen of om dierbaren te helpen bij hun levensproject. 

Er zijn verschillende soorten schenkingen mogelijk :

- Een schenking van roerende goederen of banktegoeden, zonder enige schenkbelasting of beperking van geschonken bedrag;

- Een geregistreerde schenking waarbij een verschillende schenkbelasting van toepassing is voor roerende en onroerende goederen;

Ook kan u de naakte eigendom van een goed schenken en u het vruchtgebruik op dit goed voorbehouden, u kan in een conventioneel recht van terugkeer voorzien waardoor u kosteloos het goed terugkrijgt wanneer de begiftigde overlijdt, u kan zelfs een last aan de begiftigde opleggen zoals de betaling van een gewaarborgde rente ten uwen gunste.

De schenkingsrechten verschillen van gewest tot gewest. De belasting zal afhangen van het gewest waarin u uw domicilie heeft. Er kunnen zich grote verschillen voordoen tussen de gewesten.

Wist u dat u in sommige gevallen de schenking drie jaar moet overleven opdat zij niet meer belast zou worden in uw nalatenschap?

Uw notaris zal u in al deze gevallen advies verstrekken, u begeleiden naar de juiste keuze voor uw situatie en zorgen voor het opmaken van de juiste documenten.